Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden RE-5 Fashion voor verkoop, betaling en levering.
RE-5 Fashion is onderdeel van H3P Motives bv.
H3P Motives bv
Lagewijk ZZ-3
7895 TZ Roswinkel
Telf. +31-(0)6-46351763
E-mail: heinvoss.bv@outlook.com
KvK- nummer: 30250310
BTW-nummer: 820209429B01

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen van RE-5 kleding en overeenkomsten tussen RE-5 Fashion en de afnemer. Afwijkingen zijn slechts geldig als dit schriftelijk met RE-5 is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn op te vragen via de website van RE-5 Fashion, www.re-5.nl .
Het doen van een bestelling houdt in dat u deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Bestelling

1. Consumentenbestellingen vinden plaats via onze webwinkel op www.re-5.nl . Wij verwerken alleen volledig ingevulde bestellingen en behouden ons het recht voor om een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren.
2. U dient zorg te dragen dat uw gegevens juist, volledig en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.
3. Na ontvangst van de bestelling sturen wij u ter bevestiging een e-mail. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij deze orderbevestiging verzenden.
4. Uw bestelling is niet geldig als wij uw vaste woon- of verblijfplaats en postcode niet eenduidig kunnen vaststellen.
5. RE-5 Fashion blijft eigenaar van de aan u verkochte RE-5 artikelen totdat u de koopprijs en eventuele andere bedragen die u hiervoor verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 3. Prijzen en aanbiedingen

1. De prijzen die op onze website worden vermeld zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting.
2. Verzend- en administratiekosten worden apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk van ordergrootte en bestemming verschillen.
3. Alle aanbiedingen van RE-5 zijn vrijblijvend en wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestellingen die op dat moment al zijn gedaan.
4. Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt..
5. Als een actieperiode is afgelopen kan geen gebruik meer worden gemaakt van de betreffende actie.
6. De prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten.

Artikel 4. Levering.

1. Zodra uw bestelling voor een RE-5 product binnenkomt reserveren wij de artikelen. Op het moment dat het totaalbedrag van de bestelling op onze rekening staat sturen wij u de artikelen toe. Voor levering binnen Nederland staat een termijn van ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Wij nemen contact met u op als wij deze termijn niet halen. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. RE-5 Fashion is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen.
2. De leveringstermijn van ongeveer 5 werkdagen vervalt wanneer op de website van RE-5 is aangegeven dat levering om logistieke redenen niet binnen de termijn is te realiseren.
3. U kunt het artikel ook op een ander adres laten bezorgen of bij een uitgekozen afhaalpunt binnen 14 dagen zelf komen ophalen. U kunt dit aangeven op het bestelformulier.
4. Als u verhuisd bent en dit niet aan ons heeft doorgegeven, dan geldt een aflevering aan het laatste, ons bekende, doorgegeven huisadres als een geldige levering. RE-5 Fashion is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u zou kunnen ondervinden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden. Dit geldt eveneens voor het niet ophalen binnen een termijn van 14 dagen bij een door u zelf opgegeven ophaalpunt.
5. Als het te betalen bedrag 3 weken na het plaatsen van de bestelling niet op onze opgegeven bankrekening staat, wordt de bestelling geannuleerd.

Artikel 5. Betaling

De klant kan via IDeal, creditkaart of vooruitbetaling bij RE-5-Fashion betalen. Onder het kopje “betalen” op deze website, kunt u meer informatie vinden.

Artikel 6. Verzendkosten

De verzending gebeurt via TNT post. Zodra de betaling voor de bestelling is ontvangen wordt deze in behandeling genomen.Voor het verzendklaar maken en bezorgen van uw bestelling betaalt u binnen Nederland een vast bedrag voor de bestelling. Onder het kopje “verzenden” op deze website, kunt u meer informatie vinden. De klant is zelf verantwoordelijk voor correcte opgave van het land of de regio waarvoor de bestelling betemd is. Bij een onjuiste vermelding en de daaraan gerelateerde verzendkosten zal door RE-5 contact met de klant opgenomen worden om dit te corrigeren. RE-5 behoud zich het recht voor om zonder correctie niet tot uitlevring van de bestelling over te gaan.

Artikel 7. Garantie

RE-5 Fashion garandeert dat alle RE-5 artikelen voldoen aan de specificaties die op de website vermeld staan. Mocht er toch iets mis zijn met het artikel, neem dan binnen 14 dagen contact met ons op. In overleg met u zal het artikel vervangen worden of de aankoopprijs worden terugbetaald, nadat u het artikel heeft teruggestuurd. De garantie vervalt als het probleem is ontstaan na onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het RE-5 artikel of wanneer u of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het artikel.

Artikel 8. Ruilen en retourneren

1.Na ontvangst van uw internetbestelling heeft u altijd het recht om uw aankoop, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen ongedaan te maken. Neem in dat geval contact met ons op per e-mail of telefoon, waarbij u aangeeft dat u de aankoop ongedaan wilt maken. Vermeld ook uw bank- of gironummer.
Wij vergoeden het totale bedrag van het artikel als:
– het artikel onbeschadigd is;
– het artikel niet gedragen, gewassen of anderszins gebruikt of bewerkt is. Passen is uiteraard wel toegestaan;
– het artikel voorzien is van de originele verpakking en kledinglabels;
– retourzendingen voldoende gefrankeerd zijn.
Als aan bovengenoemde voorwaarden niet is voldaan, behoudt RE-5 Fashion zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of geen of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te betalen.
Het adres voor retourzendingen is:
RE-5 Fashion
Lagewijk ZZ-3
7895 TZ Roswinkel
Nederland

2. Als u een artikel wilt ruilen, neem dan contact met ons op voordat u het artikel retour zendt. Dit dient binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel te gebeuren. Geef aan ons door voor welke maat of kleur u het artikel wilt omruilen.
3. Als de termijn van 14 dagen na ontvangst verstreken is, is de koop een feit en kan de bestelling niet meer worden geruild of geretourneerd.

Artikel 9. RE-tour en RE-fund

1. Wij hanteren een return en refund principe voor oude en/of gebruikte RE-5 artikelen. Na gebruik mag een RE-5 product naar ons retour gezonden worden. Het pakket dient voldoende gefrankeerd te zijn en verzonden te worden naar het adres als gemeld in artikel 8. Het artikel moet schoon en gewassen zijn plus zijn voorzien van je naam, adres en e-mail adres. Indien het artikel voldoet aan de mogelijkheden om het te laten recyclen, laten wij dit doen en ontvang je van ons een refund in de worm van een tegoedbon.
2. De refund bedraagt 10% van de, op dat moment door ons gehanteerde, minimale verkoopprijs van het bewuste artikel. Deze is zichtbaar in onze webshop. Indien het artikel niet meer in de productlijn aanwezig is, wordt de laatst (onafgeprijsde) gehanteerde verkoopprijs genomen. Het bedrag van de refund wordt uitgereikt in de vorm van een tegoedbon. De tegoedbon staat op naam, nummer en datum en is gedlig tot 1 jaar na datum van uitgifte. De bon kan alleen en uitsluitend ingewisseld worden bij de aankoop van een volgend RE-5 artikel via de webshop. De tegoedbon is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en/of inwisselbaar bij winkels.
3. Inwisseling van je tegoedbon doe je door bij een nieuwe RE-5 bestelling het gekregen REF. nummer van de tegoedbon te vermelden. Dit moet je doen in de daarvoor aangegeven ruimte bij de klantregistratie. De bestelling verloopt volgens ons normale bestel- en orderproces en zonder verrekening van de korting. Na verificatie van het opgegeven REF nummer storten wij de korting binnen 10 dagen retour op je rekening.
4. Wij bieden je eveneens de keus om het bedrag aan RE-fund te schenken aan de projecten die wij ondersteunen. In plaats van het ontvangen van de tegoedbon wordt het uitgekeerde bedrag volledig gereserveerd en geschonken aan één of meerdere projecten.

Artikel 10. Privacy

1. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om bestellingen op de juiste wijze te kunnen afhandelen.
Als u vragen heeft met betrekking tot ons privacy beleid kunt u contact opnemen met RE-5 Fashion. (Bijvoorbeeld een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens)

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Indien u zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of laten uitvoeren aan de RE-5 artikelen, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

Artikel 12. Overmacht

1. In geval van overmacht is RE-5 Fashion niet gehouden haar verplichtingen jegens u na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens u geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 13. Informatie op de website

1.Alle informatie die op de website staat, geldt onder voorbehoud van vergissingen en typefouten.
2. Niets van de site mag worden gebruikt voor openbaring en andere doeleinden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van RE-5 Fashion.

Artikel 14. Diversen

1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde en indien nodig door RE-5 Fashion worden aangepast. Wij adviseren daarom de Algemene Voorwaarden met regelmaat te bekijken.
2.Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
3. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, bij voorkeur per e-mail: info@re-5.nl . Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Mochten er problemen zijn, dan zal RE-5 Fashion altijd proberen deze in goed onderling overleg op te lossen. In het geval dat dat niet lukt, dan dient het geschil bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.